درباره من

 من براے شرحِ یک "من" مرددتر از همـہ وقت هاے نوشتن... و تنهـا تعریفے کـہ بـہ آن واقفم؛  
  
 خُود ایده آلیستے نا ایده آلَم.
  
 من قطعاً با واژه هاے خوبِ مُطلق بیگانـہ اَم اما همـہ این ها یک سرِ سوزن از نیستے ها و نبودن هاے من است. 
  
 همـہ نیست و نبودهاے درونے اَم بـہ یک منِ کُنونے ختم شده... کـہ تو باید از میان ِ شان بـہ درکِ هست و بودهایم برسے. 
About me
هر کوفتی‌اَم من‌َم. هرچقدر پُرپوچ...
پیوندهای روزانه
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان