سمفونی ششم: نیمه پُرِ لیوانُ ببین!

 مےگم همچین خوبم نیست یہ سریالُ تموم نکردہ مےریم [مےری!] سراغ بعدے.

 مےگہ همچین بدم نیست این کہ چندتا سریال با ژانرها و موضوعات مختلف همزمان ذهنتُ بہ بازے مےگیره! 

 #پازتیو

#بیشترتزبده

۸ نظر ۱ موافق ۰ مخالف

سمفونی دوم: نیهیلیستِ بال و پرشکسته

 دوست داشتم بـہ "هیچ انگارے" معتقد باشم اما چیکار کنم کـہ دنیا هنوز گاهے دلخوشکُنَک هاے خودشُ بـہ رخ میکشـہ... 

#ورشکسته

۱ نظر ۱ موافق ۰ مخالف
About me
هر کوفتےاَم خودمَم... هرچقدر پُر پوچ!
پیوندهای روزانه
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان