سمفونی نوزدهم

Chorus

 "Chorus" عنوانِ درامِ گُمگشتـہ اے ست کـہ یافتنِ آن از میانِ این همـہ درامِ رنگ و رودارِ نـہ چندان خالص سخت بود. فیلمِ سینمائے فرانسوے "گروہ کُر" بیشتر براے آن دستـہ از افرادے ست کـہ از دیدنِ درام هاے خالص لذت مے برند. در اثر از لوکیشن هاے رنگارنگِ متنوع خبرے نیست. چـہ بسا با یک فضاے تیرہ و تاریکِ مغموم و خَف روبرو هستید کـہ با پیشروے داستان بیشتر و بیشتر درگیرِ درامِ باتلاق گونـہ آن مے شوید.  

 در واقع، "Chorus" نخستین فیلمِ سینمائے سیاه/سفیدے بود کـہ دیدم. اگرچـہ هیچوقت پیش از این تصور نمے کردم قادر بـہ ارتباط برقرار کردن با چنین تصاویرِ متحرکے بدون هیچ گونـہ تشخیص در رنگ هاے بـہ کاربردہ باشم. 

 و اما مضمونِ داستان... اگر زن باشید، احتمالاً برایتان زنانـہ تلخے خواهد بود و اگر مرد باشید، احتمالاً بـہ همان اندازہ تاثیرِ دردناکِ متقابل را بگیرید. القاے حسِ دردآورِ قتلِ فرزند و تاثیراتِ حوادث مربوط بـہ آن حتے پس از دہ سال پازلِ تکـہ تکـہ شدہ رابطـہ پدر و مادر را بـہ هم مے ریزد و بے رحمانـہ سعے در چسباندن دارد.  

 مطمئناً پس از دیدنِ فیلمِ سینمائے حسِ خوبے نخواهید داشت اما از غمِ تُندے رها مے شوید.  

 + زیرنویس فارسے فیلم سینمائے "Chorus" (توسطِ من) 

۲ نظر ۱ موافق ۰ مخالف

سمفونی سیزدهم

خودتُ رها کن!

  __________

 از بدو تا بـہ امروز فیلم هاے سینمائے زیادے بر اساسِ تخیلاتِ نشئت گرفتـہ از اذهان ساختـہ شدہ اند. فضاهاے موهومے کـہ هیچ کدام از انسان هاے عادے آن را بـہ چشم ندیدہ و استفادہ از طیفِ انوارِ سفید تا نقرہ اے کـہ قوہ خیالِ بینندہ را با همان ذهنیاتِ از پیش داشتـہ نسبت بـہ فضاے غریب بـہ سیارہ زمین قلقلک مے دهد اما هیچ یک از آن فیلم ها شاید بـہ مرزِ حقیقے بودنِ روایتِ واقعے "The Spacewalker" نباشد. 

 "The Spacewalker" خلافِ دیگر فیلم هاے سینمائے در ژانر فضایے نـہ از محیط هاے پیچیدہ و خیال انگیزِ فضایے استفادہ کردہ و نـہ قرار است شما را با دروغ هاے آبکے بـہ وادے فضا بکشاند. داستان روایتِ واقعے از دو همکار و هم پروازے ست کـہ نخستین بار در سال 1965 بـہ فضا سفر کردند و از این طریق نخستین راهپیمایے فضایے را انجام دادند.  

 داستانِ فیلم سینمائے بیشتر حولِ جسارت و بلندپروائے "الکسے لئونوف"ے کـہ هم اکنون هشتاد و سـہ سال دارد، شکل گرفتـہ و از طرفِ دیگر نمے توان از هم پروازِ او "پاول بیلیاف" چشم پوشے کرد. 

 "The Spacewalker" هیجانِ لازم را براے پیگیرے دارد اما اکثرِ زمان شاهدِ فعالیت هاے دو همکار در فضاے داخلے فضاپیما هستیم. دیالوگ هاے نسبتا خوبے میان شخصیت ها رد و بدل مے شود کـہ تا حدِ زیادے رضایتِ بینندگان را جلب مے کند. 

 فیلم سینمائے فوق محصول کشورِ روسیـہ بوده و در IMDb امتیاز 7/5 را کسب کردہ است. 

-------

 + زیرنویس فارسے فیلم سینمائے "The Spacewalker" (توسطِ من)

۵ نظر ۰ موافق ۰ مخالف

سمفونی هشتم

 یک. هیچوقت آدمِ بااعتماد بـہ نفس و پُر جراتے نبودم. گاهے خودم از هجومِ این حجم از "هیچ" بـہ درد مے اُفتم ولے از تو ممنونم کـہ هنوز با چنین تفاسیرے دوستم دارے.  

 گاهے اوقات زبانِ واکنش در برابرِ حرف هاے پُرژَرفِ آبےت قاصر و یا بهتر بیان کنم، عاجزِ.  

 تو لحظـہ هاے رو در رو شدنت واژه ها بے محابا و بـہ طرزِ غریبے گم مے شنـ و جملـہ ها قِسِر در مےرنــ اما تو نگرانم نمے کنے باز... 

 تُو تو آرامش معنے شدے عزیزم

 تُو تو چیزهایـے معنے شدے که پیش از این هیچوقت نمےتونستنــ انقدر نزدیک بهم حِس شنــ 

 توُ هنوزم دارے معنے مےکنے خودتُ و من این معنے شدنتُ ستایش مےکنم!

#ای_قشنگ


دو. هروقت واژه هاے نوشتنُ تو ذهنم گُم و گور مے کنم بـہ وبلاگ قبلے م سر مے زنم تا پیدا کنم. واژه ها، ترتیب جملات و لحنِ نوشتـہ ها...  

 وقتے این پُستُ گذاشتم، بـہ پُست هاے فیلم هاے قبلے م سَرَک کشیدم اگرچـہ آنچـہ باید دستگیرَم نشد. 

 ___________________ 

 - تو منطقـہ آزاد آزادیم کـہ یهودے باشیم؟ 

 - آزادیم کـہ بخوابیم. 

 ___________________ 

  

 فیلمِ سینمائیِ "A Bag of Marbles" زیباست. دُرُست بـہ رنگِ آبے نیلے اے کـہ متمایل بـہ خاکسترے شده. از شدتِ نمایشِ پیچ و تاب دارِ اندوہ و شادے اضطرابِ خون پُرکُنَست. احتمالا یکے از میانِ همـہ تان یک فیلمِ سینمائے دربارہ جنگ علیـہ یهودے ها دیده... اما "کیسـہ تیلـہ ها" با یک درامِ نفسگیرِ فرانسوے توانستـہ رو آدرنالین خونتان تاثیر بگذارد و خلافِ دیگر فیلم هاے سینمائیِ فرانسوے گرمتان مے کند.  

 "A Bag of Marbles" روایتِ یک زندگینامـہ واقعے در دهـہ چهل میلادے ست. فیلمِ سینمائے بر اساس رُمانے با همین عنوان نوشتـہ "ژوزف جوفو" ساختـہ و اکران شدہ است. احتمالا پیش از این نامِ این نویسندہ بـہ گوشتان نخوردہ اما مطمئناً پس از دیدنِ فیلمِ سینمائے تا مدت ها فکرتان مشغولِ پیشآمدهاے رقم خوردہ براے وے خواهد شد. 

 "کیسـہ تیلـہ ها" عاشقانـہ اے خانوادگے-برادرانـہ است کـہ دورہ اشغال فرانسـہ بـہ دست آلمانِ نازے را بـہ تصویر کشیدہ شدہ است. فیلم هاے سینمائے بسیارے با مضمون فوق ساختـہ و پرداختـہ شدہ اند اما نمے توان پس از مشاهده فیلمِ سینمائے منکرِ روایتِ دلنشین از نگاهِ "ژوزف جوفو" شد.  

  فیلم روے دو شخصیتِ برادر، "ژوزف" و "موریس" بیشتر از سایرِ شخصیت ها متمرکز است. دیالوگ هاے فیلم پیچیدگےِ معطوف به جنگ ندارند و در نتیجـہ فیلم در سادگے معنا یافتـہ.

از جایے کـہ پیشتر از این علاقـہ مند به دیدنِ این فیلم بودم، زیاد منتظرِ زیرنویس شدن نشدم و خودم ترجمـہ کردم.

بنابراین، پیشنهاد مےکنم فیلمُ ببینید.

-------

+  زیرنویس فارسے فیلم سینمائے "A Bag of Marbles"  

۲ نظر ۰ موافق ۰ مخالف
About me
هر کوفتےاَم خودمَم... هرچقدر پُر پوچ!
پیوندهای روزانه
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان