سمفونی چهاردهم: ملودیک

 منِ حسّاس بـہ ترَکِ دیوار... چـہ بَر سَرَت آمدہ زیبـــــا؟ 
 یک سُخن تو را بَس 
 یک گوشـہ چشم 
 یک حرکت 
 مُنتَهے گشتـہ بـہ رود رود اشکت
 اے از دَم از یاد رفتـہ
۱ نظر ۱ موافق ۰ مخالف

سمفونی سیزدهم

خودتُ رها کن!

  __________

 از بدو تا بـہ امروز فیلم هاے سینمائے زیادے بر اساسِ تخیلاتِ نشئت گرفتـہ از اذهان ساختـہ شدہ اند. فضاهاے موهومے کـہ هیچ کدام از انسان هاے عادے آن را بـہ چشم ندیدہ و استفادہ از طیفِ انوارِ سفید تا نقرہ اے کـہ قوہ خیالِ بینندہ را با همان ذهنیاتِ از پیش داشتـہ نسبت بـہ فضاے غریب بـہ سیارہ زمین قلقلک مے دهد اما هیچ یک از آن فیلم ها شاید بـہ مرزِ حقیقے بودنِ روایتِ واقعے "The Spacewalker" نباشد. 

 "The Spacewalker" خلافِ دیگر فیلم هاے سینمائے در ژانر فضایے نـہ از محیط هاے پیچیدہ و خیال انگیزِ فضایے استفادہ کردہ و نـہ قرار است شما را با دروغ هاے آبکے بـہ وادے فضا بکشاند. داستان روایتِ واقعے از دو همکار و هم پروازے ست کـہ نخستین بار در سال 1965 بـہ فضا سفر کردند و از این طریق نخستین راهپیمایے فضایے را انجام دادند.  

 داستانِ فیلم سینمائے بیشتر حولِ جسارت و بلندپروائے "الکسے لئونوف"ے کـہ هم اکنون هشتاد و سـہ سال دارد، شکل گرفتـہ و از طرفِ دیگر نمے توان از هم پروازِ او "پاول بیلیاف" چشم پوشے کرد. 

 "The Spacewalker" هیجانِ لازم را براے پیگیرے دارد اما اکثرِ زمان شاهدِ فعالیت هاے دو همکار در فضاے داخلے فضاپیما هستیم. دیالوگ هاے نسبتا خوبے میان شخصیت ها رد و بدل مے شود کـہ تا حدِ زیادے رضایتِ بینندگان را جلب مے کند. 

 فیلم سینمائے فوق محصول کشورِ روسیـہ بوده و در IMDb امتیاز 7/5 را کسب کردہ است. 

-------

 + زیرنویس فارسے فیلم سینمائے "The Spacewalker" (توسطِ من)

۵ نظر ۰ موافق ۰ مخالف

سمفونی دوازدهم

 بـہ تو نگفتم... 

 بـہ خیلے هاے دیگر هم... 

 ولے درست همان شبے کـہ بینمان آن حرف ها رد و بدل شد بغض تا یک قدمے گلویم چسبیدہ بود از فرط خشم و پایین نمے رفت 

 حتے اشک هم نمے شد 

 منے کـہ تا بـہ آن روز توپ تکانم نمے داد، بـہ یکبارہ بـہ اعماق چندصد مترے درہ اے پرتاب شدہ بودم کـہ تصادفا تـہ آن از خوش شانسے با دریاچـہ اے پوشیدہ شدہ بود 

 و من از سیر سرعت زیاد تا چندین متر بـہ ژرفاے آب افتادہ بودم 

 و همان‌قدر خیس و گیج و جاخوردہ بـہ سطحِ آب آمدہ بودم 

 و فقط زندہ ماندہ بودم  

 بے هیچ واکنشے 

 فرداے آن روز بغض گلویم را مے خورد 

 خوردگے گلویم با چشم هاے محو و بے فروغم ترکیب تو چشم زنے را ساختـہ بود کـہ باید مے دیدے 

 بد مضحک شدہ بودم 

 اما قلبم... طبیعتا شکستـہ بود 

 چرا کـہ تا شب شد زیر پتو چشم هایم را روے هم فشار دادم گریستم و گریستم تا بـہ امید آنکـہ آب شوم 

 اما نشدم 

 گریـہ هایم تمامے نداشت  

 بنابراین بـہ زمزمـہ هاے ناخوشایند ناسزا مانند بدل شدہ بود کـہ براے خودم دردناک تر بود 

 بخصوص کـہ انتظار داشتم فقط خدا شنوندہ شان باشد 

 و قاضے شان  

 آخ کـہ اگر بودے... 

 تصور مے کنم از شدت غم عجیب رخت گرفتـہ بر بدنم آتش مے گرفتے.

۴ نظر ۰ موافق ۰ مخالف

سمفونی یازدهم: به یادِ همه کرده ها و نکرده ها، شده ها و نشده ها

 وقتے عکسِ از عمد Save شدہ اَشُ تصادفاً تو گوشے ت مے بینے 

 قاطے ِ وِر وِر کردن هاے بقیـہ تو اوجِ دمقے از لبخندِش لبخندت مے گیرہ  

 و بغض گلویےُ کـہ پائیز قبلا نمک فلفل پاشیده، مے خارونـہ 

 خیلے جلو خودتُ مے گیرے کـہ با یادآورے شبے کـہ مے تونست شروعِ پنجمین ماه باشـہ پِق نزنے زیر گریـہ 

 هِے فکر مے کنے دِ روانے من کـہ حتے وقتے داشت فلانے زِر زِر مے کرد هم دلم واسـہ خوبے هاے تو تنگ شدہ بود  

 آخ #ای_قشنگ 

 + هیچ مے دونے تو مظهر دیابتے اصلا؟ شیرین قشنگ! 

 + Nightwish - While Your Lips Are Still Red

۳ نظر ۳ موافق ۰ مخالف

سمفونی دهم

 "من از بختِ سیاه بِزِهکارے شدم کـہ تا دیروز قدیسـہ بود..." 
۱ نظر ۰ موافق ۰ مخالف

سمفونی نهم

یک. کاش یـہ روز بیاد وقتے کلیپےُ تو Youtube باز مے کنے، قاطےِ این همـہ تبلیغِ هجوآمیز و مُبهَم همچنان "Natalie Portman" با تیزرِ Miss Dior بیاد بگـہ "?What Would You Do For Love" من عمیقاَ قول مے دم کـہ غَش نکنم... از هجومِ این حجم فریبندگے و دلربایے...! :)

 
دو.  یعنے آدمِ سابق مے شنـ ؟!

 

 
 
 
#کشفیاتشیرین
۳ نظر ۰ موافق ۰ مخالف

سمفونی هشتم

 یک. هیچوقت آدمِ بااعتماد بـہ نفس و پُر جراتے نبودم. گاهے خودم از هجومِ این حجم از "هیچ" بـہ درد مے اُفتم ولے از تو ممنونم کـہ هنوز با چنین تفاسیرے دوستم دارے.  

 گاهے اوقات زبانِ واکنش در برابرِ حرف هاے پُرژَرفِ آبےت قاصر و یا بهتر بیان کنم، عاجزِ.  

 تو لحظـہ هاے رو در رو شدنت واژه ها بے محابا و بـہ طرزِ غریبے گم مے شنـ و جملـہ ها قِسِر در مےرنــ اما تو نگرانم نمے کنے باز... 

 تُو تو آرامش معنے شدے عزیزم

 تُو تو چیزهایـے معنے شدے که پیش از این هیچوقت نمےتونستنــ انقدر نزدیک بهم حِس شنــ 

 توُ هنوزم دارے معنے مےکنے خودتُ و من این معنے شدنتُ ستایش مےکنم!

#ای_قشنگ


دو. هروقت واژه هاے نوشتنُ تو ذهنم گُم و گور مے کنم بـہ وبلاگ قبلے م سر مے زنم تا پیدا کنم. واژه ها، ترتیب جملات و لحنِ نوشتـہ ها...  

 وقتے این پُستُ گذاشتم، بـہ پُست هاے فیلم هاے قبلے م سَرَک کشیدم اگرچـہ آنچـہ باید دستگیرَم نشد. 

 ___________________ 

 - تو منطقـہ آزاد آزادیم کـہ یهودے باشیم؟ 

 - آزادیم کـہ بخوابیم. 

 ___________________ 

  

 فیلمِ سینمائیِ "A Bag of Marbles" زیباست. دُرُست بـہ رنگِ آبے نیلے اے کـہ متمایل بـہ خاکسترے شده. از شدتِ نمایشِ پیچ و تاب دارِ اندوہ و شادے اضطرابِ خون پُرکُنَست. احتمالا یکے از میانِ همـہ تان یک فیلمِ سینمائے دربارہ جنگ علیـہ یهودے ها دیده... اما "کیسـہ تیلـہ ها" با یک درامِ نفسگیرِ فرانسوے توانستـہ رو آدرنالین خونتان تاثیر بگذارد و خلافِ دیگر فیلم هاے سینمائیِ فرانسوے گرمتان مے کند.  

 "A Bag of Marbles" روایتِ یک زندگینامـہ واقعے در دهـہ چهل میلادے ست. فیلمِ سینمائے بر اساس رُمانے با همین عنوان نوشتـہ "ژوزف جوفو" ساختـہ و اکران شدہ است. احتمالا پیش از این نامِ این نویسندہ بـہ گوشتان نخوردہ اما مطمئناً پس از دیدنِ فیلمِ سینمائے تا مدت ها فکرتان مشغولِ پیشآمدهاے رقم خوردہ براے وے خواهد شد. 

 "کیسـہ تیلـہ ها" عاشقانـہ اے خانوادگے-برادرانـہ است کـہ دورہ اشغال فرانسـہ بـہ دست آلمانِ نازے را بـہ تصویر کشیدہ شدہ است. فیلم هاے سینمائے بسیارے با مضمون فوق ساختـہ و پرداختـہ شدہ اند اما نمے توان پس از مشاهده فیلمِ سینمائے منکرِ روایتِ دلنشین از نگاهِ "ژوزف جوفو" شد.  

  فیلم روے دو شخصیتِ برادر، "ژوزف" و "موریس" بیشتر از سایرِ شخصیت ها متمرکز است. دیالوگ هاے فیلم پیچیدگےِ معطوف به جنگ ندارند و در نتیجـہ فیلم در سادگے معنا یافتـہ.

از جایے کـہ پیشتر از این علاقـہ مند به دیدنِ این فیلم بودم، زیاد منتظرِ زیرنویس شدن نشدم و خودم ترجمـہ کردم.

بنابراین، پیشنهاد مےکنم فیلمُ ببینید.

-------

+  زیرنویس فارسے فیلم سینمائے "A Bag of Marbles"  

۲ نظر ۰ موافق ۰ مخالف

سمفونی هفتم: مسخرَتُ در نیار دوست عزیز

 "همیشـہ قرار نیست وقتے حرف بزنے جذّاب تر باشے 
 گاهے اوقات باید چِفت و بستِ دهنتُ ببندے تا حداقل قشنگ تر بـہ نظر برسے."
 __________________________________________________________
  
 آقاے میم مسخرہ است؛ حَدِاقل با ظاهرِ مسخرہ ترے کـہ ساختـہ...  
 خانم نون مسخرہ نبود؛ حَدِاقل بـہ لطفِ غیبت هاے قبلے اے کـہ داشتـہ... 
 مهم اینجاست ترکیبِ پیچ و تاب دارے کـہ با همدیگر ساختـہ اند، مسخرہ ترین شده. 
 دیروز کـہ دو بـہ دو بـہ اسامےِ ساختگے مان زُل زدہ بودیم، میم وقفـہ انداختن را با سیگار کشیدن اعلام کردہ بود و نون در تاییدِ میم رو در روے چشمانِ ریز و دُرُشت شدہ مان تایید کرد: "باشد کامِ روان..."  
 در گذرِ ثانیـہ ها ماندہ بودم چطور باید هلاجے شان کرد وقتے حتے تحمل کردن شان هم کارِ حضرت فیل است.  
 با آن کـہ برخے از مذکرهاے عزیزتان از پَسِ یک برخورد سادہ در عموم بر نمے آیند، حتے از بـہ رُخ کشیدنِ جذّابیتِ خودخواستـہ و خودآگاه شان در جمع هم قاصرند. 
 /ببخشید خانم؟ این موجودِ مُضحِک کـہ از هیچگونـہ ادبِ کلامے بویے نبرده، جنتلمنِ شماست؟/
 هرچند قصد ندارم با زدنِ چنین حرف هایے شخصِ شخیص تان را بکوبم، اما باید اعتراف کنم وقت هایے کـہ احساسِ بامزگے عُمق وجودتان را دربرگرفتـہ کسے در اینجا علاقـہ مند است از فاعدۀ کوبیدنِ سرتان بـہ کیبوردِ زیرِ چانـہ تان مستثناء نباشد.
 در آخر، بگذارید متذکر شوم قُلوہ گرفتن هاے مزخرفتان اگرچـہ دلِ شما را بُردہ اما از تفریحاتِ روزگار ما شده کـہ شما بگویید و هے بگویید تا ما دلمان را گرفتـہ و بخندیم و هے بخندیم و بـہ این فکر کنیم کـہ چے شد انقدر نچسب شدید. 

#هارهار
۵ نظر ۱ موافق ۰ مخالف

سمفونی ششم: نیمه پُرِ لیوانُ ببین!

 مےگم همچین خوبم نیست یہ سریالُ تموم نکردہ مےریم [مےری!] سراغ بعدے.

 مےگہ همچین بدم نیست این کہ چندتا سریال با ژانرها و موضوعات مختلف همزمان ذهنتُ بہ بازے مےگیره! 

 #پازتیو

#بیشترتزبده

۸ نظر ۱ موافق ۰ مخالف

سمفونی پنجم

شما فکر کن زن اگـہ سہ بارم ازدواج کردہ باشہ و الان با چهارمین مردِش باشہ بازم چشم ندارہ یکے از اون سہ تا مرداے اسبقُ با زنے جز خودش ببینہ

۳ نظر ۱ موافق ۰ مخالف
About me
هر کوفتےاَم خودمَم... هرچقدر پُر پوچ!
کلمات کلیدی
پیوندهای روزانه
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان